Adatkezelés

SzallasOrigo.HU WEBSHOP ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készült ezt a tájékoztató?

Az INFOshop Techline Kft. (a továbbiakban: Cég) a www.SzallasOrigo.hu honlapján elérhető webáruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A cég fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a webáruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait a cég, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozó/k kezeli/k.

A cég adatai:

Cégadatok: iPORT.hu CV

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat a cég többnyire a www.SzallasOrigo.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.

Milyen elveket tart fontosnak cég a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor.

A www.SzallasOrigo.hu honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a cég felel.

Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Milyen jogai vannak a cég által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Személyes adatainak helyesbítését, módosítását kérheti amennyiben azok megváltoztak vagy nem pontosak. Ezt az igényét bármelyik fent megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

Kérheti személyes adatainak törlését:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti a személyes adatai törlését. (regisztráció, ügyfélszolgálat)

A kérésére – kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) választ kap. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem kerül teljesítésre a kérése, akkor az elutasításra kerül, természetesen annak ténybeli és jogi indokainak közlése mellett.

A személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha kezelésük jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt elrendelte.

Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását:

Személyes adatainak kezelése korlátozásra kerül, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, ellenzi az adatok törlését és ezt kéri, vagy ha a cégnek már nincs szüksége rá, de Önnek szükséges van jogi igényeinek érvényesüléséhez.

Tájékoztatást kérhet személyes adati kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult a fent megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

Az Ön tájékoztatása a kérelmének beérkezésétől számított 25 napon belül teljesítésre kerül.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhet ugyanarra az adatkörre tájékoztatást.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik céget az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a kérés célját, jogalapját és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Másolatot kérhet személyes adatiról:

Kérheti, hogy a cég rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy a cég egy másik adatkezelőhöz továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségei:

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 1 391 14 00

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A www.SzallasOrigo.hu honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

 

A www.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZ SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

A cookie-król:

A www.SzallasOrigo.hu honlap a látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

A honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a cég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatokat két hétig őrizzük meg.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait az INFOshop Techline Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Cégadatok: iPORT.hu CV

 

A www.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZ SAJÁT FIÓK REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Önnek lehetősége van a „Regisztráció” kiválasztásával és az e-mail címének és jelszavának megadásával a honlapon saját fiók létrehozására.

A „Fiókom” menüpontba lépéssel szerkesztheti ezeket az adatokat és további adatként megadhatja a számlázási címét, szállítási címét, nevét (vezetéknév, keresztnév), telefonszámát.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a saját fiókból, mint „vezérlőpultból” a legutóbbi rendelések megtekinthetőek, továbbá a szállítási és a számlázási címek, valamint a jelszó és a felhasználói fiók részletei szerkeszthetők legyenek.

Tájékoztatom, hogy a regisztráció során megadott, vagy annak során megismerhető e-mail címe, továbbá a neve a rendeléssel összefüggésben kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a cég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszüntetése időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait az INFOshop Techline Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

 Cégadatok: iPORT.hu CV

A WWW.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházból történő termék/ek megrendelése során a cég az Ön által kiválasztott termék fajtáját, annak összegét, mennyiségét, a szállítása költségét, továbbá a számlázási- és szállítási címe adatait (keresztnév, vezetéknév, ország/megye/irányítószám/város/utca név/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezését, telefonszámát, e-mail címét, a rendeléssel kapcsolatos megjegyzésében szereplő személyes adatait), valamint a fizetési módot és a rendelési számát, mint személyes adatait kezeli.

Amennyiben a szerződésből eredő elállási jogával él, ennek gyakorlása során a bankszámla száma és a számlavezető pénzintézet neve, mint személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a webáruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, továbbá a szerződésből eredő elállási jog gyakorlása során a vételár Ön részére történő átutalása.

Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az a cég 2000. C. törvény 169.§(1)-ben előírt számviteli kötelezettsége.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a cég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adatai.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A megrendeléssel összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

A WWW.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZ TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A cég a webáruházból megrendelt termék/ek szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket a cég vagy az általa megbízott futárcég az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a cég és az Ön között a szállítási adatok kitöltésével létrejövő megállapodás (szerződés).

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a cég vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja, továbbá a szállítással megbízott futárcég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A szállítás megrendelésével és a szállítási adatok megadásával hozzájárul, hogy adatait továbbítsuk a kiszállítást végző MAGYAR POSTA ZRT-nek

Postacím: 1540 Budapest; Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36-1-767-8200

Webcím: http://www.posta.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén szintén átadásra kerülnek a személyes adatai.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybe vételére.

 

A WWW.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a cégre vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében cég az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a cégt terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.

A számla kiállítása esetén cégt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön az ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a cég, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a cégt terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A számlán szereplő személyes adatokat az elkészítéséhez használt program is kezeli, amelyet a Szalai jános E.V. fejlesztett és támogat, mint adatfeldolgozó:

Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Számlázóprogram elérhetősége: www.billsoft.hu

Címe: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 176.

e-mail címe: info@billsoft.hu

A számviteli feladatokat Szluka Andrásné E.V. könyvelő, mint adatfeldolgozó végzi, melynek során kezeli személyes adatait:

Az Adatfeldolgozó, elérhetőségei:

Címe: 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.

Telefonszáma: +36 30 370 77 28

E-mail címe: szlukaandrasne@gmail.com

 

A WWW.SzallasOrigo.hu WEBÁRUHÁZ KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén cég az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli.

Tájékoztatom, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel céggel a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése megválaszolásra kerüljön, tekintettel arra, hogy kizárólag a fenti csatornák valamelyikén keresztül van mód a válaszadásra.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy a cég felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A cég az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig.

Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy az e-mailben feltett kérdései 2 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait az INFOshop Techline Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Cégadatok: iPORT.hu CV


© 2019-2020. SzallasOrigo.hu Minden jog fenntartva. – A www.SzallasOrigo.hu weboldalon található írott-, képi-, és hanganyagok csak a Tulajdonos engedélyével jeleníthetőek meg más médiákban! Minden közlés esetén meg kell jelölni forrásként a SzallasOrigo.hu weboldal címet!